Obchodní podmínky

Seznamte se s těmito obchodními podmínkami, které jsme pro Vás připravili, aby obchod s námi byl co nejtransparentnější. Můžete si je také pohodlně stáhnout ve formátu PDF. Často kladené otázky ohledně nákupu řeší stránka Jak nakupovat.

I. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY

Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

OP
Tyto Obchodní podmínky.

POSKYTOVATEL
Ing. Tomáš Driml
Zapsán v živnostenském rejstříku magistrátu města Olomouce.
IČ: 09 844 899.
DIČ: CZ9305154342
Sídlo: Jiříčkova 370/13, 779 00 Olomouc, Česko
Telefonní číslo: +420 773 050 130
Emailová adresa: info@ekovzdelavani.cz
Datová schránka: dvpjgfh

UŽIVATEL
Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu.

SPOTŘEBITEL
Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu neuzavíráte jako Spotřebitel.

SMLOUVA
Smlouva o poskytování vzdělávacích služeb, která je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu).

PRODUKT
Online kurz, webinář, ebook, online klub a jiný produkt se vzdělávacím obsahem, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje).

OBJEDNÁVKA
Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy.

CENA
Moje odměna za zpřístupnění Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých.

WEBOVÉ ROZHRANÍ
Webovým rozhraním je https://ekovzdelavani.cz/

WEB
Internetové stránky s doménou ekovzdelavani.cz

OZ
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. ODPOVĚDNOST

Jako Uživatel berete na vědomí, že obsah Produktů užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Obsah Produktů nenahrazuje zdravotní péči.

III. INFORMACE NA WEBU

Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl obsah Produktu skutečně zpřístupněn. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním. Fotografie osob a obrázky jsou zveřejněny v souladu s autorskými právy a GDPR.

U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou Cenu.

Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Závazně objednat s povinností platby“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se zdarma“ nebo „Chci inspiraci“) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.

1 kus online produktu je určen pro 1 osobu. Tedy je v rozporu s těmito Obchodními podmínkami sledování webináře či kurzu vícero osobami, byl-li uhrazen pouze 1 kus.

Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním emailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího emailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve formátu PDF. Doručením tohoto potvrzujícího emailu, v němž je uveden i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento email představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

V. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY

CENA PRODUKTŮ

Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů včetně DPH. Ceny Produktů mohu měnit s tím, že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu Vám může být navýšena pouze v případě, že zvolíte možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je cenou konečnou.

Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemám povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a jsem v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy.

Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

Během prvních 14 dnů od zpřístupnění Produktu můžete využít uplatnění garance spokojenosti. Informujte Poskytovatele elektronicky na info@ekovzdelavani.cz a uveďte, že využíváte právo ve 14 denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti. Uveďte jakého Produktu se odstoupení od Kupní smlouvy týká, číslo daňového dokladu nebo email, přes který byla učiněna objednávka a číslo bankovního účtu, na který můžeme zaslat peníze zpět. Vystavíme Vám opravný daňový doklad. Po Vašem potvrzení přijetí opravného daňového dokladu Vám nejpozději do 14 dnů vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako platbu za Produkt. Peníze Vám vrátíme bankovním převodem na Vámi uvedený bankovní účet. Uživatel má povinnost se zdržet dalšího užívání Produktu.

ZPŮSOB PLATBY

Cenu je možné uhradit následujícími způsoby a jejich dostupnost může záviset na konkrétním produktu:

a) online platebními kartami (VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard)

b) platebními tlačítky bank.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate a. s. (IČ: 27924505; Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové; email: platby-podpora@comgate.cz; tel: +420 228 224 267), je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz. Svůj dotaz k těmto platebním metodám a jejich reklamacím můžete směřovat přímo na výše uvedené kontakty této společnosti.

SPLATNOST CENY

V případě bankovního převodu na můj účet je Cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí Vaší Objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet.

V případě plateb online kartou nebo rychlým online převodem je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.
Po přijetí platby Vám vystavím a na Vámi uvedený email zašlu příslušný daňový doklad - fakturu.

PLATBA VE SPLÁTKÁCH

Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, můžete zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na Webu. Celkovou konečnou Cenu pak uvidíte v souhrnu Vaší objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplatit všechny splátky.
V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněn Vám obsah Produktu znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena Vaše povinnost zaplatit všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněn Vám písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.

VI. ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBSAHU PRODUKTŮ

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBSAHU

Digitální obsah zdarma Vám bude zpřístupněn zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

Obsah Produktů za úplatu Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje, v případě digitálního obsahu uživatelské jméno a heslo k Vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.

Pokud jste zakoupili webinář, odkaz na připojení s organizačními pokyny vám přijde ráno 1 den před konáním, v případě webináře objednaného přes Databázi Úřadu práce 3 pracovní dny před jeho konáním. Pokud nedorazí, neváhejte nás kontaktovat.

Pokud jste zakoupili seminář, email s organizačními pokyny vám přijde 30 dní před konáním. Pokud nedorazí, neváhejte nás kontaktovat.

Pokud jste zakoupili kurz nebo členství v klubu, přijdou Vám v samostatném emailu přihlašovací údaje do členské sekce, ve které najdete všechny důležité informace, a ve které bude kurz nebo klub probíhat.

Digitální obsah ebooku Vám bude ve formátu PDF zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha emailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj bankovní účet. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.

Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.

AKTUALIZACE OBSAHU

Obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována, nebude-li výslovně u Produktu uvedeno jinak.

Budu Vám však poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to můžete rozumně očekávat. V takovém případě Vás upozorním, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže v Objednávce vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu Vám nebudu poskytovat jeho aktualizace.

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k internetu s dostatečnou rychlostí připojení a funkční emailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí). U Produktů je uvedeno, zda ne/probíhají přes videokonferenční aplikaci. Pokud probíhají přes videokonferenční aplikaci, doporučuji stažení její desktopové či mobilní verze (je-li k dispozici) pro její plynulý běh.

Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Uživatel.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Po zakoupení digitálního Produktu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu. K přehrání webináře nebo obsahu v online kurzu a klubu ve členské sekci je nutné se přihlásit do Vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audiovideo přehrávání. Váš software musí obsahovat obvyklé zvukové a video kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k internetu s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby Váš hardware umožňoval zvukový výstup.

VII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

Obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem je Poskytovatel. Obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.

V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněn Vám obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14 denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (datová schránka, email nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé emailové databáze (odhlásit se po kliknutí na příslušný odkaz, který najdete na konci každého takového emailu).

Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na účet, který uvedete ve formuláři pro odstoupení od smlouvy nebo jiného textu obdobného znění. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.

Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy jsem oprávněn Vám okamžitě obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla.

Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám bude vrácena na bankovní účet, na kterém se dohodneme.

Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 7 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.

Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněn Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

IX. REKLAMACE

Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohl provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.

Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své emailové schránce v čase uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím, nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohl provést nápravu.

V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.

Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Dále Vám práva z vadného plnění nenáleží v případě neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“). Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.

Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (datová schránka, email nebo adresa sídla).

X. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP (datová schránka, email nebo adresa sídla).

Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad v Olomouci a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů).
Případný spor mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu PDF či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze emailu potvrzujícího Vaši Objednávku.

Obchodování vzdělávacích programů přes Databázi Úřadu práce ČR - JsemVKurzu se řídí podmínkami projektu JsemVKurzu. Pokud jsou v případě takových vzdělávacích programů v některém ohledu obchodní podmínky webu ekovzdelavani.cz v rozporu s obchodními podmínkami projektu JsemVKurzu, jsou obchodní podmínky projektu JsemVKurzu v takovém ohledu nadřazené.

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.
Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Jako Poskytovatele mě nezavazují žádné kodexy chování související s odvětvím mého podnikání.

Zásady zpracování osobních údajů jsou zveřejněny (někdy též jako "Ochrana soukromí") na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.

Tyto OP jsem oprávněn jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.

Tyto OP jsou účinné od 12. 9. 2023.


FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Ing. Tomáš Driml, Jiříčkova 370/13, 779 00 Olomouc, Česko; info@ekovzdelavani.cz

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

Datum objednání/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

Fakturační údaje

Ing. Tomáš DRIML

Jiříčkova 370/13, Olomouc 779 00

Datová schránka: dvpjgfh

IČ: 09 844 899

Podnikatel zapsán v živ. rejstříku Magistrátu města Olomouce.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů
Tento formulář je chráněn službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajůSmluvní podmínky společnosti Google.